1. Sopimusosapuolet

1.1 Tämän sopimuksen osapuolia ovat palvelun toimittaja Wernon Internet ja palvelua käyttävä taho (myöhemmin Asiakas).

2. Sopimuksen kohde

2.1 Sopimuksen kohteena on Wernon Internetin Asiakkaalle tarjoamat tietoverkkopalvelut. Asiakas sitoutuu käyttämään Wernon Internetin tarjoamia palveluja tässä sopimuksessa mainituin ehdoin.

3. Wernon Internetin vastuut

3.1 Wernon Internet luovuttaa Asiakkaalle tilauksen yhteydessä asiakastunnuksen ja salasanan, jolla Asiakas voi kirjautua käyttämään tilaamiaan palveluja. Asiakkaan tilaamat palvelut aktivoidaan ja kaikki näiden käyttöön tarvittavat tiedot luovutetaan asiakkaalle kun Wernon Internet on voinut varmistaa, että tilauksen yhteydessä toimitettu lasku on maksettu.

3.2 Wernon Internetin korvausvelvollisuus häiriöstä, laiminlyönnistä tai muusta Wernon Internetin omasta toiminnasta aiheutuneista vahingoista rajoittuu korkeintaan Asiakkaan palvelun kahden kuukauden palvelumaksun suuruiseen rahamäärään. Välillisiä, varallisuuteen kohdistuvia, ennalta arvaamattomia tai yllättäviä vahinkoja Wernon Internet ei korvaa. Vahingonkorvausta on vaadittava Wernon Internetilta kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita.

3.3 Wernon Internet ei vastaa Asiakkaan web-hotellipalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta.

3.4 Wernon Internet ei vastaa tietoverkosta tai muualta tulevasta Asiakkaaseen tai Asiakkaan tietojärjestelmiin ja laitteisiin kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä tai näihin rinnastettavasta toiminnasta.

3.5 Wernon Internet ei vastaa virusten tai kolmansien osapuolien toiminnan aiheuttamista häiriöistä tai vahingoista.

3.6 Wernon Internetilla on oikeus tehdä varmuuskopioita palvelimille lähetetyistä tiedoista.

3.7 Wernon Internet on velvollinen ilmoittamaan sähköpostitse tai verkkosivuillaan (www.wernon.fi) tähän sopimukseen tulevista muutoksista ja palveluiden hintoihin tulevista muutoksista.

4. Asiakkaan vastuut

4.1 Tilauksen yhteydessä asiakkaalle annetaan henkilökohtainen asiakastunnus ja salasana, joiden avulla Asiakas voi käyttää ostamaansa palvelua. Asiakas on vastuussa asiakastunnuksen ja salasanan käytöstä ja niiden avulla tapahtuvasta suorasta ja välillisestä toiminnasta. Asiakas vastaa siitä, etteivät asiakastunnus ja salasana joudu ulkopuolisten käsiin.

4.2v Asiakas on velvollinen vastaamaan täysimääräisesti kaikista vahingoista, joita hänen käyttäjätunnuksellaan on aiheutettu Wernon Internetille tai kolmansille osapuolille.

4.3 Asiakas ei ole oikeutettu luovuttamaan Wernon Internetiltä ostamiaan palveluja kolmansille osapuolille ilman erillistä lupaa Wernon Internetiltä.

4.4 Asiakas käyttää tietoverkkoja omalla vastuullaan ja vastaa omien sähköpostiensa ja tiedostojensa tietoturvasta sekä varmuuskopioinnista.

4.5 Asiakas vastaa omien palvelujensa tietosisällöstä ja sitoutuu noudattamaan tietosisällön osalta Suomen lakia. Suomen lakien vastaista tietosisältöä ei saa säilyttää tai käyttää Wernon Internetin palvelimilla. Palvelimia ei saa käyttää Wernon Internetin tai kolmansien osapuolien järjestelmiin tunkeutumiseen tai tunkeutumisen yrittämiseen, IRC:n käyttöön tai massapostituksiin. Asiakas ei saa sijoittaa tai linkittää kotisivutilaansa laitonta, rasistista, epäsiveellistä tai muuten tuomittavaa materiaalia.

4.6 Asiakas ei saa mainostaa Wernon Internetin palvelimella sijaitsevaa sivustoaan lainvastaisella tavalla Wernon Internetin tai muiden verkoista käsin.

4.7 Asiakas on täysin vastuussa varmuuskopioinnista, jos Wernon Internetin omista varmuuskopioista ei löydy sopivaa varmuuskopiota.

4.8 Asiakas on vastuussa käyttämänsä materiaalin käyttöoikeuksista ja näistä johtuvista korvauksista.

4.9 Asiakas on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä väärien tietojen korjaamisen aiheuttamista kustannuksista.

4.10 Asiakas ei saa kohtuuttomasti kuormittaa Wernon Internetin palvelimia ajamalla raskaita tai viallisia skriptejä tai muulla toiminnalla. Wernon Internet varaa oikeuden määrittää mikä on kohtuullinen kuormitus kussakin tapauksessa. Wernon Internetillä on oikeus katkaista asiakkaan palvelu mikäli Asiakkaan aiheuttama kuormitus on kohtuutonta.

4.11 Verkkotunnuksen varaamisen yhteydessä Asiakas sitoutuu noudattamaan verkkotunnuksia myöntävien tahojen sääntöjä ja määräyksiä. Asiakas vastaa viimekädessä itse omasta verkkotunnuksestaan ja sen käytöstä. Asiakkaan ja Wernon Internetin välisen asiakassuhteen päätyttyä Asiakas vastaa verkkotunnuksensa varaamisesta ja uusimisesta itse.

5. Maksut

5.1 Asiakas maksaa ostamiensa palveluiden käyttömaksun kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Laskutusjakson asiakas on valinnut tilauslomakkeessa. Laskutus tapahtuu etukäteen. Asiakassuhde ja palveluiden laskutus alkavat kun tilauksen yhteydessä toimitettu lasku on maksettu ja tämä on voitu Wernon Internetin toimesta varmistaa.

5.2 Asiakkaan tulee maksaa ostamistaan palveluista lähetetyt laskut eräpäivään mennessä. Mikäli maksu viivästyy on Wernon Internetilla oikeus periä lainmukaista viivästyskorkoa.

5.3 Mikäli Asiakas ei maksa laskuaan 10 päivän kuluessa eräpäivästä, on Wernon Internetilla oikeus katkaista Asiakkaan palvelu. Mikäli asiakas ei maksukehotuksesta huolimatta maksa laskuaan kahden viikon kuluessa eräpäivästä on Wernon Internetilla oikeus poistaa Asiakkaan tiedot palvelimelta ja lopettaa Asiakkaan palvelut. Palvelun lopettamisen jälkeen Asiakkaan palvelimella säilyttämiä tietoja ei voida enää palauttaa.

5.4 Mikäli Asiakas ei maksa verkkotunnuksien uusimiseen liittyvää laskuaan hyvissä ajoin ennen sen umpeutumista, ei Wernon Internetilla ole velvollisuutta uusia asiakkaan verkkotunnuksia.

5.5 Wernon Internetilla on oikeus muuttaa palvelun hintaa ja hintarakennetta. Muutokset voivat koskea uusia tilauksia, nykyisiä tilauksia tai molempia. Hinnanmuutokset astuvat voimaan heti ja uusia hintoja käytetään Asiakkaan seuraavan laskutusjakson laskutuksessa. Asiakkaalle hinnanmuutoksista ilmoitetaan Wernon Internetin web-sivulla ja erillisellä sähköpostilla. Hinnankorotuksen yhteydessä asiakkaalla on mahdollisuus irtisanoa palvelu.

6. Voimassaolo

6.1 Sopimuksen alkamispäivä on sama kuin palvelun aktivointipäivämäärä. Asiakas näkee palvelun aktivointipäivämäärän kirjautumalla Wernon Internetin järjestelmään sekä erikseen lähetettävästä sähköpostista. Sopimus on voimassa valitun laskutuskauden pituisissa jaksoissa. Jos Asiakas ei halua jatkaa sopimusta on hänen irtisanottava sopimus vähintään kaksi viikkoa ennen seuraavan jakson alkamista, muussa tapauksessa sopimus uusiutuu valitun laskutuskauden pituisena jaksona.

6.2 Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli toinen osapuoli ei noudata sopimusta tai sen ehtoja. Wernon Internet voi purkaa sopimuksen etenkin, jos asiakas on jättänyt laskunsa maksamatta 21 päivää laskun eräpäivästä lukien tai jos asiakas häiritsee tai ylikuormittaa Wernon Internetin tietojärjestelmiä tai käyttää tietoverkkoa laittomaan tai hyvien tapojen vastaiseen toimintaan.

7. Sopimuksen siirtäminen

7.1 Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää ostamaansa palvelua kolmannelle osapuolelle ilman Wernon Internetin lupaa.

7.2 Wernon Internetilla on oikeus siirtää myymänsä palvelut kolmannelle osapuolelle.